Tübitak SADE Çağrısı

06 Ekim 2018
 • Duyurular
 •  ÇAĞRI BİLGİLERİ

  Çağrı Kodu: SADE-TTA-GNL-2018-01

  Çağrı Başlığı: Tüm Sektörlere Yönelik Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı

  Çağrının Bağlı Olduğu TEYDEB Grubu: Tüm Teknoloji Grupları (BİLTEG, BİYOTEG, ELOTEG, MAKİTEG, METATEG, USETEG)

  Ön Bilgi ve Çağrı Gerekçesi: Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

  Çağrı Hedefleri: Tüm sektör ve teknoloji alanlarında teknolojik yenilik içeren proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

  Beklenen Etki: Sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.

  Çağrı Kapsamı: Ürün, süreç ve teknolojide yenilik hedefleyen Ar-Ge projeleri çağrı kapsamını oluşturur.

  Çağrı Bütçesi                       :           200.000.000 TL

  Proje Bütçesi Üst Sınırı     :            50.000.000 TL

  Proje Süresi Üst Sınırı       :            36 Ay

  Desteklenen Giderler         :      ■ Personel

  ■ Seyahat

  ■ Danışmanlık ve Hizmet Alımları

  ■ Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları

  ■ Malzeme ve Sarf

  ■ Genel Gider Desteği (%) : %10        Üst limit: 800.000 TL

  Destek Oranı :

  ■             KOBİ                                    :             % 75

  ■             Büyük Ölçekli Kuruluş          :            % 60

  Destek Ödeme Şekli: ■ Harcama Sonrası Destekleme

                                       ■ Teminat Alınarak Ön Ödemeli Destekleme

                                                           Ön Ödeme Oranı: % 25

                  Ön Ödeme Üst Sınırı (kuruluş bazında dönemsel olarak) : 2.000.000 TL

   

  Çağrı Takvimi

  Çağrı Açılış Tarihi                :             01/08/2018

  Çağrı Kapanış Tarihi           :             31/12/2018

  Başvuru Yöntemi: ■ Ön Başvuru Alınmaz

  Ön Kayıt Son Başvuru Tarihi                                           :              30/11/2018

  Ön Kayıt Eksik Belge Tamamlama Son Tarihi                 :              10/12/2018

  Proje Öneri Başvuru Tarihleri                                          :              01/08/2018 - 31/12/2018

  Başvuru Yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar             :     ■ Sermaye Şirketleri

  Çağrıya Başvuru Koşulları              : Çağrıya özel bir koşul bulunmamaktadır.

  İşbirliği Yapısı                                   : Çağrıya ortaklı başvuru yapılabilir.

  Kısmi Destek (Oransal Destek) Uygulaması            :         ■    Uygulanır

  Proje Değerlendirme Sistematiği                                :         ■    Ziyaretli Hakem

  Proje Değerlendirme Ölçütleri:          Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak

  aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir.

  ■ Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü

                    ■ Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu

                   ■ Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği

   

  İzleme Süreci :                    ■ İzleyici

  Çağrı Kapsamındaki Projelerin İzleme Dönemleri Periyodu :             6 Ay

  Rapor Gönderim Tarihleri:                  ■ Dönem bitiş tarihini takip eden 2. Ayın sonu

  Çağrıya Dair Özel Koşullar: Çağrı için özel koşul bulunmamaktadır.

  Gerekli Belgeler:

  Ön Kayıt için:

  1.     Proje Ön Kayıt Formu (Her sayfası paraflı ve kaşeli)

  2.     Taahhütname (Yönergede veya Uygulama Esasları Yönergesinde Kuruluş Yetkilisi   tanımına   uyan

  kişi/kişilerce imzalanmış)

  3.     Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

  4.     Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil

  ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

  5.     Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

  6.     Kuruluşun KOBİ ise bu Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi (Islak imzalı ve kuruluş kaşeli)

  Rehberlik Hizmeti:                                                ■ Yok

  Proje Sonuçları Uygulama Planı:                      ■ Istenmez